Client Portal

Phone  015-2120684

Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

In-house reprobedrijf

inhouseprintshops

Als in­terne repro kunt u als geen ander gra­fisch be­drijf in­spelen op nieuwe be­ho­eftes van uw or­ga­ni­satie. Deze is na­me­lijk con­tinue op zoek naar ver­be­te­ring van haar werk­proces en ver­la­ging van de kosten. Dit biedt kansen. Het is mo­ge­lijk om nieuwe pro­ducten en diensten va­nuit de repro aan te bieden en stra­te­gi­sche voor­delen te rea­li­seren.

De rol van App­lify

App­lify fa­ci­li­teert vanaf 1999 in­terne repro's in de ve­rander­pro­cessen binnen en buiten de repro. Door work­flow au­to­ma­ti­se­ring toe te passen. De les­sons-learned en best-prac­tices worden ge­bun­deld in de soft­ware app­li­catie App­lify Flow­Suite.

App­lify helpt u beter om te gaan met nieuwe tech­no­logie op het ge­bied van work­flow en het pro­duc­taanbod te ve­randeren van simpel print- en ko­pie­er­werk naar hoog­waar­dige gra­fi­sche pro­ducten.

App­lify voor­ziet u van de tools en on­ders­teu­ning om dit te be­reiken: Web-to-print, va­ria­bele data prin­ting, cross media mar­ke­ting, be­eld­bank be­heer en mak­ke­lijke door­belas­ting. Zo ont­staat een fle­xi­bele gra­fi­sche work­flow oplos­sing op­ge­bouwd uit stan­daard mo­dules en on­ders­teu­ning door zeer er­varen App­lify-ers.

Wat krijg ik dan?

De App­lify repro work­flow is op­ge­bouwd uit een web-to-print om­ge­ving ge­schikt voor een­vou­dige en com­plexe repro pro­ducten, on-line op­maak en va­ria­bele data prin­ting, au­to­ri­satie door be­stel­lers en ma­na­gers, be­eld­bank, PDF op­ti­ma­li­satie, plan­ning sys­teem, di­rect printen va­nuit de work­flow, pos­tale ver­wer­king, door­belas­ting en rap­por­tage. Dit werkt naad­loos geïn­teg­reerd samen waar­door echte au­to­ma­ti­se­ring kan ont­staan.

Hoe pakken we het aan?

In een ken­nis­ma­kings­ge­sprek in­ven­ta­ri­seren wij samen uw hui­dige werk­pro­cessen, wer­kne­mers, klanten en pro­duc­tie­pro­cessen.

App­lify pre­sen­teert u di­verse goed wer­kende klant verhalen die passen bij uw si­tuatie. Op basis hiervan komen wij samen tot een plan van aanpak.

App­lify helpt in het ve­rander­proces. Zo zorgen wij samen dat de repro aan de slag kan met de nieuwe work­flow, maar ook dat de di­verse gro­epen klanten op de juiste ma­nier be­trokken zijn. Het re­sul­taat hiervan is een work­flow die ge­dragen wordt zowel door de repro als door haar klanten.

Meer weten...

Wat le­vert het op?

Binnen de repro is er cen­trale re­gis­tratie van alle voor­ko­mende op­drachten en de plan­ning. Repro me­de­wer­kers hebben dui­de­lijke in­zicht in wat ze moeten doen.

Het door­sturen van print op­drachten en het re­gis­t­reren van ver­richte werk­zaam­heden kan di­rect in de worf­klow sys­teem ge­be­uren. Hier­door wordt door­belas­ting erg mak­ke­lijk.

De klanten van de repro kunnen mak­ke­li­jker dan ooit op­drachten aan­le­veren en er zeker van zijn dat deze binnen de SLA worden ge­le­verd.

Dit re­sul­teert in sub­stan­tiële ver­ho­ging van de kwa­li­teit.

Func­tio­na­li­teiten

 • Cen­trale or­der­re­gis­tratie
 • Di­gi­tale or­derbon
 • Work­flow vanaf of­ferte tot door­belas­ting
 • Huiss­tijl be­wa­king
 • Prin­ter­le­ver­an­cier onaf­han­ke­lijk
 • Uit­ge­breide ma­na­ge­ment rap­por­tages
 • Werken met me­er­dere lo­ca­ties
 • Web-to-print
 • On­line op­maak
 • Per­so­na­li­satie
 • Huiss­tijl be­heer
 • Upload met pre­f­ligh­ting
 • Do­cu­ment con­ver­sies
 • Pro­duct­con­fi­gu­rator
 • Voor­raad­be­heer
 • POD ca­ta­logus
 • On­line proofing
 • Au­to­ri­sa­ties
 • Cal­cu­la­ties voor alle pro­ducten
 • Of­ferte, order, afle­verbon, fac­tuur
 • Nooit meer opnieuw ge­ge­vens in­voeren!
 • Werk derden
 • Pro­ductie work­flow
 • Lo­gis­tieke work­flow
 • Pos­tale ver­wer­king

Meer weten...

Cases

 • Ricoh Eu­rope
 • Xerox Ne­der­land

Meer weten...