Client Portal

Phone  015-2120684

Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

Retail en marketing

retailandmarketing

In de 21ste eeuw breken be­dri­jven met de tra­di­tio­nele ma­nieren van com­mu­ni­catie. Vro­eger gingen we grote oplages van bro­chures en flyers drukken en deze een lan­gere pe­riode ge­bruiken. Te­gen­woordig hebben we te maken met com­mu­ni­catie op maat, sei­zoens ge­boden, per­so­ons­ge­bonden en ui­teraard nieuwe tech­no­lo­gieën.

De rol van App­lify

De roots van App­lify liggen in con­tent ma­na­ge­ment, e-busi­ness en print. Van hie­ruit heeft App­lify een oplos­sing voor mar­ke­ting en com­mu­ni­catie ont­wikkeld.

De App­lify oplos­sing bevat con­tent ma­na­ge­ment, plan­ning en een work­flow voor creatie, be­eld­bank be­heer, on­line op­maak, PDF creatie, pu­bli­catie van ad­ver­ten­ties, printen op een eigen print ap­pa­ra­tuur, uit­bes­teden en door­belas­ting.

App­lify kan u van de tools en on­ders­teu­ning voor­zien om binnen uw or­ga­ni­satie en do­el­groep nieuwe com­mu­ni­catie met meer snel­heid en ze­ker­heid uit te rollen.

Wat krijg ik dan?

De App­lify oplos­sing is op­ge­bouwd uit een web­site om­ge­ving waar be­eld­bank, on­line op­maak en plan­ning van crea­tieve op­maak in op­ge­nomen zijn. Va­nuit de work­flow kunnen op­drachten naar de lo­cale printer worden ge­stuurd, ad­ver­ten­ties naar de pers of printen kan worden uit­bes­teed naar ex­terne be­dri­jven. Door­belas­ting is met een druk op de knop op te vragen.

Dit kunt u af­nemen als een dienst op ser­vers van App­lify of als soft­ware geïn­stal­leerd op uw eigen server.

Hoe pakken we het aan?

In een ken­nis­ma­kings­ge­sprek in­ven­ta­ri­seren wij samen uw hui­dige werk­zaam­heden op het ge­bied van crea­tive, DTP, be­eld­bank be­heer, printen en druk­werk en ad­ver­ten­ties.

App­lify pre­sen­teert ook di­verse goed wer­kende klant verhalen die passen bij uw si­tuatie. Op basis hiervan komen wij samen met u tot een roadmap.

Zo zorgt App­lify dat er al binnen en­kele weken bij u een nieuwe work­flow met een in­tranet draait. De voor­delen hiervan zijn zowel voor u als voor uw me­de­wer­kers merk­baar.

Dit werkt vol­gens het no-cure no-pay prin­cipe.

Meer weten...


Wat le­vert het op?

U kunt nieuwe com­mu­ni­catie heel snel uitrollen. U heeft in­zicht in de werk­zaam­heden van uw crea­tieve mensen en u weet dat deze geen on­nodig werk doen. Uw me­de­wer­kers kunnen va­nuit de om­ge­ving di­rect naar de prin­ters printen.

U krijgt een tool in handen waarin u alle nu gang­bare com­mu­ni­catie ui­tingen op kunt nemen.

Func­tio­na­li­teiten

 • Be­eld­bank
 • Een of me­er­dere ves­ti­gingen
 • Maken van alle soorten for­maten do­cu­menten van vi­si­te­kaartjes tot pro­mo­tie­ma­te­riaal
 • Maken van stan­daard tem­plates
 • Vrije op­maak van beeld, logo’s en tekst.
 • PDF-voor­ver­to­ning
 • In­te­gratie met an­dere on­der­delen van Flow­Suite wat leidt tot op­ti­male kos­ten­be­spa­ring
 • Ont­werpen va­nuit Mi­cro­sioft Of­fice en Adobe In­De­sign kunnen een­voudig geïm­ple­men­teerd worden
 • Lay-out con­trole
 • Ge­avan­ce­erde on­ders­teu­ning en in­te­gratie van be­eld­ma­te­riaal

Meer weten...

Cases

 • Berden Mode en Wonen
 • Curves
 • Red­Bull

Meer weten...