Client Portal

Phone  015-2120684

Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

In de cloud

De op­mars van cloud com­pu­ting brengt vele mo­ge­li­jk­heden met zich mee. Opeens is het mo­ge­lijk om ver­schil­lende ge­avan­ce­erde app­li­ca­ties te ge­bruiken zonder ser­vers aan te schaffen, fi­re­walls in­ge­wi­kleld in te stellen, soft­ware te in­stal­leren of voor backups te zorgen.

App­lify ge­bruikt cloud com­pu­ting om voor klei­nere gra­fi­sche be­dri­jven, of ge­woon be­dri­jven die geen zin hebben in het tech­ni­sche gedoe van soft­ware in eigen be­heer in­stal­leren en on­der­houden. De vol­le­dige Flow­Suite app­li­catie is dan be­schik­baar als een dienst.

U maakt daarbij ge­bruik van de vol­le­dige Flow­Suite app­li­catie met alle web-to-print, order ma­na­ge­ment, pro­ductie en fac­tu­ratie func­tio­na­li­teiten ge­host op ser­vers van App­lify. App­lify zorgt voor hard­ware, in­ternet ver­bin­ding, backups, sys­teem­be­heer, up­dates en ander on­der­houd. U kunt zich con­cen­t­reren op uw busi­ness en di­rect aan de slag gaan met het ver­werken van or­ders via Flow­Suite.

U be­taalt naar ge­bruik: wan­neer u minder or­ders hebt, be­taalt u minder. Wan­neer u veel or­ders hebt, dan be­taalt u meer, maar App­lify zorgt er au­to­ma­tisch voor dat er meer server ca­pa­ci­teit be­schik­baar komt.

Click hier voor meer in­for­matie of voor een pro­e­fa­bon­ne­ment...