Client Portal

Phone  015-2120684

Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

Over Applify

Onze visie

De gra­fi­sche pro­cessen en de nieuwe media zijn de motor van de men­se­lijke com­mu­ni­catie. Tech­no­lo­gi­sche en eco­no­mi­sche trends brengen een grote ve­rande­ring te­weeg. Van massa­com­mu­ni­catie naar vi­jn­ma­zige com­mu­ni­catie, van drukken naar print, van pa­pier naar web­sites en apps.

De visie van App­lify is dat de gra­fi­sche- en com­mu­ni­ca­tie­pro­cessen moeten worden geïn­teg­reerd, ge­stroom­lijd en ge­au­to­ma­ti­seerd om een to­e­komst te hebben. Dit noemen wij end-to-end au­to­ma­ti­se­ring.

Onze missie

De missie van App­lify is het ont­wikkelen en on­ders­teunen van de beste work­flow oplos­singen voor com­mu­ni­catie pro­cessen. Of het gaat over mar­ke­ting, uit­geven, druk­werk of in­terne repro pro­cessen, alles wat be­gint met creatie van een com­mu­ni­catie en ein­digt met pro­ductie en dis­tri­butie valt onder de App­lify work­flow.

Onze soft­ware

App­lify heeft niet de in­tentie het wiel keer op keer opnieuw uit te vinden. Daarom bun­delt App­lify de les­sons-learned en best-prac­tices in het soft­ware pakket App­lify Flow­Suite.

Voor wie?

De oplos­singen van App­lify zijn ge­schikt voor:

  • Re­tail
  • Re­cla­me­bu­reaus
  • Print­be­dri­jven
  • In­terne repro's
  • Druk­ke­rijen
  • Uit­ge­ve­rijen

Overal waar nieuwe com­mu­ni­ca­tieui­tingen ont­staan zoals boeken, ti­jd­schriften, pos­ters, vi­si­te­kaartjes, bro­chures, stickers, pla­stic tassen,T-shirts, pennen - alles wat ge­drukt of be­drukt is - maar ook web­sites, e-mail cam­pa­gnes en apps ge­maakt wordt.

App­lify is al meer dan tien jaar ac­tief op deze markt en heeft de am­bitie om haar soft­ware pakket Flow­Suite op de tijd vooruit te lopen!

Het nieuwe werken

App­lify heeft als eerste in de we­reld een geïn­teg­reerd pro­ductie- en ad­mi­nis­tra­tief work­flow app­li­catie voor gra­fi­sche be­dri­jven op de markt ge­bracht en een vol­ledig cloud-ge­ba­se­erde oplos­sing. Dit maakt het nieuwe werken veel beter mo­ge­lijk.