Client Portal

Phone  015-2120684

Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

Web to print

webtoprint

Web-to-print is een ma­nier om het con­tact met uw klant te stroom­li­jnen. Uw klant kan 24 uur per dag en 7 dagen per week bij u te­recht en heeft een vol­ledig in­zicht in de status van alle or­ders en of­fertes. U krijgt de aanvragen niet meer als on­ge­struc­tu­re­erde e-mails of te­le­foontjes maar krijgt uit­ge­werkte aanvragen in uw sys­teem.

De rol van App­lify

App­lify in­no­veert vanaf 1999 samen met gra­fi­sche be­dri­jven op het ge­bied van web-to-print en work­flow au­to­ma­ti­se­ring. De les­sons-learned en best-prac­tices worden ge­bun­deld in de soft­ware app­li­catie App­lify Flow­Suite.

App­lify helpt u om uw be­drijf om te zetten van gra­fisch be­drijf naar le­ver­an­cier van to­taal oplos­singen. Web-to-print is de bui­ten­kant van deze to­taal oplos­singen.

App­lify gaat u de tools en on­ders­teu­ning in handen geven om dit te be­reiken: mo­ge­li­jk­heden om fle­xibel web-to-print web­sites op te zetten, pro­ducten on­line zetten, on­line op­maak en be­ta­lingen op­ge­bouwd uit stan­daard mo­dules en on­ders­teund door zeer er­varen App­lify-ers.

Wat krijg ik dan?

De App­lify oplos­sing is op­ge­bouwd uit twee ver­schil­lende web­site om­ge­vingen, een voor busi­ness-to-busi­ness en een voor busi­ness-to-con­sumer. U bent zelf in staat nieuwe por­tals op te zetten, nieuwe pa­gina's toe te voegen en nieuwe pro­ducten on­line te zetten. Een be­taal­sys­teem en in­te­gratie met de back­of­fice zijn mo­ge­lijk.

Dit kunt u af­nemen als een dienst op ser­vers van App­lify of als soft­ware geïn­stal­leerd op uw eigen server.

Hoe pakken we het aan?

In een ken­nis­ma­kings­ge­sprek in­ven­ta­ri­seren wij samen uw hui­dige web­sites, klanten, soorten bestel- of of­fer­teaanvraag­for­mu­lieren.

App­lify pre­sen­teert ook di­verse goed wer­kende klant verhalen die passen bij uw si­tuatie. Op basis hiervan komen wij samen met u tot een roadmap.

Zo zorgt App­lify dat er al binnen en­kele weken bij u een nieuw web-to-print om­ge­ving draait. De voor­delen hiervan zijn zowel voor u als voor uw klanten di­rect merk­baar.

Dit werkt vol­gens de no-cure no-pay prin­cipe.

Meer weten...


Wat le­vert het op?

U kunt nieuwe pro­po­si­ties aan uw klanten aan­bieden: prin­ting on de­mand, per­so­na­li­satie, ful­fil­ment, huiss­tijl be­heer.

Als u wilt kunt u zich als een in­ternet drukker pro­fi­leren, een spe­ci­fiek pro­duct zoals be­drukt be­hang of canvas prints aan­bieden of juist voor busi­ness-to-busi­ness va­riant kiezen.

U krijgt een tool in handen waarmee u alle nu gang­bare web-to-print vormen aan kan. En zo­lang u klant van App­lify bent, bent u fu­ture-proof omdat de ont­wikke­lingen bij App­lify ge­woon do­or­gaan.

Func­tio­na­li­teit

 • E-com­merce
 • Web-to-print
 • On­line op­maak
 • Per­so­na­li­satie
 • Huiss­tijl be­heer
 • Upload met pre­f­ligh­ting
 • Do­cu­ment con­ver­sies
 • Pro­duct­con­fi­gu­rator
 • Voor­raad­be­heer
 • POD ca­ta­logus
 • On­line proofing
 • Au­to­ri­sa­ties
 • Web­sites
 • PURL-s
 • E-mail cam­pa­gnes
 • Kop­pe­ling met ma­na­ge­ment in­for­matie sys­teem
 • Kop­pe­ling met pro­ductie work­flow

Meer weten...

Cases

 • Print­force
 • Ricoh Eu­rope
 • Xerox
 • Next­print
 • Rid­der­print
 • GCC Per­sonal Prin­ters
 • De Di­gi­tale Drukker

Meer weten...